,

Chuyển đổi số

Tuyên Quang: Ban hành danh mục 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

Ngày 06/6/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang, bao gồm 31 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu là cơ sở để kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh và cung cấp dữ liệu mở của chính quyền tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, hoàn thành xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Tuyên Quang để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có phát sinh, thay đổi trong quá trình khai thác thực tế và phù hợp với nhu cầu phát triển Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang; Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin.

 Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin. Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Cổng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh; Đề xuất xây dựng mới hoặc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống thông tin của cơ quan mình bảo đảm khả năng sẵn sàng và thực hiện kết nối với các hệ thống thông tin đã triển khai vào cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi được yêu cầu và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 10; Điều 16 và Điều 24 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Ban hành cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh là một trong những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Tin cùng chuyên mục