,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Quy định về thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Điều 41, 42, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực 01/07/2023 quy định về thành lập và tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Về tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) triển khai trên địa bàn cấp xã, chương trình, dự án đầu tư bằng vốn và công sức của cộng đồng dân cư hoặc bằng nguồn tài trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân cho cấp xã. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào thực tế tại địa phương, Ban Giám sát đầu tư là không cố định mà được thành lập dựa theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có ít nhất là 05 thành viên, gồm đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và đại diện người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố nơi có chương trình, dự án. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ; các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công một số dự án đầu tư xây dựng tại huyện Na Hang (Ảnh Báo Tuyên Quang)

 

Về tiêu chuẩn thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật hoặc kinh nghiệm, hiểu biết về các lĩnh vực có liên quan đến chương trình, dự án đầu tư và tự nguyện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Là công dân thường trú trên địa bàn và không phải là cán bộ, công chức cấp xã. Để đảm bảo khách quan, thành viên phải là người không có người thân, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn của chủ đầu tư, nhà thầu dự án hoặc đơn vị tư vấn, giám sát của nhà thầu, người trực tiếp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn cấp xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chịu trách nhiệm về thành lập, tổ chức và hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương theo quy định pháp luật.

Nguồn: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục