Thủ tục:

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ
Trình tự thực hiện

...

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Bản đăng ký ............. (bản gốc, theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ .................
- ...........
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân .......
Cơ quan thực hiện  
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Xem chi tiết ở phần các Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG