Tìm thấy 183 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 05/2021/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 12/08/2021
2 111/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021 21/07/2021
3 Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 19/07/2021
4 76/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 15/07/2021
5 03/2021/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021
6 02/2021/TT-BNV Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 11/06/2021
7 640/TGCP-PG Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 30/05/2021
8 05/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, CBCCVC và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang 20/05/2021
9 1988/BNV-TGCP Công văn V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 07/05/2021
10 03/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 06/05/2021
11 1262/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết Về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 27/04/2021
12 310/SNV-CCHCVTLT Công văn Về việc hướng dẫn chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị năm 2020 15/04/2021
13 140/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” 14/04/2021
14 02/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 17/03/2021
15 15/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021 26/01/2021
16 01/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Về chính sách tinh giản biên chế 21/01/2021
17 01/2021/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/01/2021
18 136/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021 28/12/2020
19 06/2020/TT-BNV Thông tư Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020
20 138/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
12345