Tìm thấy 158 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/2020/TT-BNV Thông tư Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020
2 138/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
3 115/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
4 17/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang 24/09/2020
5 16/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang 18/09/2020
6 107/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
7 108/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
8 106/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
9 90/2020/NĐ-CP Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
10 03/2020/TT-BNV Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020
11 82/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 15/07/2020
12 02/2020/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 14/07/2020
13 65/2020/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 19/06/2020
14 63/2020/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 18/06/2020
15 57/2020/QH14 Luật Luật Thanh niên 16/06/2020
16 62/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
17 59/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 27/05/2020
18 68/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 12/05/2020
19 01/2020/TT-BNV Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 16/04/2020
20 259/SNV-VTLT Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư 16/04/2020
12345