Tìm thấy 218 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/2022/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2021/TT-BNV 28/06/2022
2 16/2022/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/05/2022
3 05/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động của thôn, tổ dân phố 23/05/2022
4 04/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã. 23/05/2022
5 05/2022/QĐ-UBND Quyết định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 30/03/2022
6 03/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. 12/03/2022
7 02/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 29/01/2022
8 07/2021/TT-BNV Thông tư Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ 31/12/2021
9 06/2021/TT-BNV Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 01/11/2021
10 89/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 18/10/2021
11 3993/UBND-THVX Công văn Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang 17/10/2021
12 176/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 17/10/2021
13 3981/UBND-THVX Công văn Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 16/10/2021
14 3982/UBND-THVX Công văn Về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 16/10/2021
15 1719/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 14/10/2021
16 31/2021/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia 14/10/2021
17 1521/QĐ-UBND Quyết định Về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 06/10/2021
18 11/2021/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung một điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do thành lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, CCVC và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh 31/08/2021
19 10/2021/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31/08/2021
20 05/2021/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 12/08/2021
12345