Tìm thấy 143 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 03/2020/TT-BNV Thông tư Quy định chi tiết về thẩm quyền trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020
2 02/2020/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 14/07/2020
3 62/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
4 68/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 12/05/2020
5 01/2020/TT-BNV Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 16/04/2020
6 259/SNV-VTLT Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư 16/04/2020
7 47/2020/NĐ-CP Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước 09/04/2020
8 45/2020/NĐ-CP Nghị định Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020
9 32/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 05/03/2020
10 30/2020/NĐ-CP Nghị định Về công tác văn thư 05/03/2020
11 19/2020/NĐ-CP Nghị định Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 12/02/2020
12 16/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
13 01/CT-TTg Chỉ thị Về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 14/01/2020
14 50/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 25/11/2019
15 52/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 25/11/2019
16 51/2019/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 25/11/2019
17 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 22/11/2019
18 47/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019
19 46/2019/QH14 Luật Luật Thư viện 21/11/2019
20 14/2019/TT-BNV Thông tư Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 15/11/2019
12345