Tìm thấy 203 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/2021/TT-BNV Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 01/11/2021
2 89/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 18/10/2021
3 3993/UBND-THVX Công văn Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang 17/10/2021
4 176/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 17/10/2021
5 3981/UBND-THVX Công văn Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 16/10/2021
6 3982/UBND-THVX Công văn Về việc chỉ đạo tạm thời thực hiện một số biện pháp thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 16/10/2021
7 1719/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 14/10/2021
8 31/2021/QĐ-TTg Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia 14/10/2021
9 11/2021/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung một điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do thành lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, CCVC và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh 31/08/2021
10 10/2021/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31/08/2021
11 05/2021/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 12/08/2021
12 111/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2021 21/07/2021
13 Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 19/07/2021
14 76/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 15/07/2021
15 03/2021/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021
16 60/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021
17 02/2021/TT-BNV Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 11/06/2021
18 640/TGCP-PG Công văn V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 30/05/2021
19 05/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, CBCCVC và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang 20/05/2021
20 1988/BNV-TGCP Công văn V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 07/05/2021
12345