Tìm thấy 40 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 30/CT-TTg Chỉ thị Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương 30/10/2018
2 3346/UBND-NC Công văn Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2018 29/10/2018
3 06/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép 25/10/2018
4 02/HDLN-SNV-STC-SGD&ĐT-BHXH Hướng dẫn liên ngành Áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động trong chỉ tiêu số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 15/09/2018
5 113/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018
6 04/2018/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang 10/07/2018
7 535/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 53 thủ tục hành chính lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 25/05/2018
8 09/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2018 29/01/2018
9 35/CT-TTg Chỉ thị Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 07/09/2017
10 975/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển năm 2017 30/08/2017
11 976/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2017
12 11/2017/QĐ-UBND Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 28/08/2017
13 931/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định 27/08/2017
14 11/2017/QĐ-UBND Quyết định quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 22/08/2017
15 20/2017/TT-BGDĐT Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 18/08/2017
16 05/2017/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức 15/08/2017
17 91/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
18 842 /QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 29/07/2017
19 88/2017/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 27/07/2017
20 2252/UBND-NV Quyết định thực hiện Đề án đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển đang công tác ở các cơ quan cấp tỉnh về xã công tác giai đoạn 2017-2020 22/07/2017
12