LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022

Tuần thứ 40 năm 2022 - Từ ngày: 12:00:00 SA - Đến ngày: 07/01/0001

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Ghi chú
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG