HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> LÃNH ĐẠO SỞ >> Ban Giám đốc Sở
Ban Giám đốc Sở

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

    1. Vũ Quang Thắng : Giám đốc  
       - Điện thoại : (0207) 3.828.889  
      - Di động : 0912.200.720  
      - E-mail : noivu@tuyenquang.gov.vn  
    2. Vũ Ngọc Khánh : Phó Giám đốc  
      - Điện thoại : (0207) 3.822.434  
      - Di động : 0915.695.688  
      - E-mail : vnkhanhsnv@tuyenquang.gov.vn  
    3. Bàng Quốc Việt : Phó Giám đốc  
      - Điện thoại : (0207) 3.812.889  
      - Di động : 0834.433.268  
      - E-mail : bqvietsnv@tuyenquang.gov.vn