HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> LÃNH ĐẠO SỞ >> Ban Giám đốc Sở
Ban Giám đốc Sở

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

    1. Nông Thị Bích Huệ : Giám đốc
       - Điện thoại : (0207) 3.817.798
      - Di động : 0915.683.998
      - E-mail : noivu@tuyenquang.gov.vn
    2. Vũ Ngọc Khánh : Phó Giám đốc
      - Điện thoại : (0207) 3.822.434
      - Di động : 0915.695.688
      - E-mail : vnkhanhsnv@tuyenquang.gov.vn
    3. Bàng Quốc Việt : Phó Giám đốc
      - Điện thoại : (0207) 3.812.889
      - Di động : 0834.433.268
      - E-mail : bqvietsnv@tuyenquang.gov.vn