HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> SỞ NỘI VỤ TỈNH TUYÊN QUANG >> Biên chế của Sở
Biên chế của Sở

Biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

 

1. Biên chế công chức của Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh.

2. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

        3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

BBT Website Sở Nội vụ