CHUYÊN MỤC CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Thứ 3, 6/9/2022


Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý; phân tích,...

Thực hiện Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc; Kế hoạch số 43/KH-SNV ngày 20/6/2022 của Sở...

Thứ 6, 8/7/2022


Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Ngày 02/6, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 423/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Thứ 7, 4/6/2022


Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Ngày 02/6, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 425/QĐ-BNV về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Thứ 7, 4/6/2022


Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và...

Ngày 02/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thứ 5, 5/5/2022


Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ 5, 5/5/2022Giảm yêu cầu chứng chỉ khi thi, xét thăng hạng giảng viên đại học

Giảng viên đại học khi thi hoặc xét thăng hạng I, II, III sẽ chỉ cần 1 “chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học”.

Thứ 7, 16/4/2022


Cập nhật: Danh sách 21 trường cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc

Theo Thông báo 297/TB-QLCL năm 2022, có 21 trường đại học, học viện được tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

Thứ 2, 4/4/2022


Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học

Dưới đây là danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học theo Thông báo 297/TB-QLCL ngày 25/3/2022.

Thứ 2, 4/4/2022Tổng số: 57 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang