CHUYÊN MỤC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


Những điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020)

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ 91,53% số Đại biểu Quốc hội tán thành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thứ 4, 23/10/2019


Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016" đến năm 2021

Thứ 3, 11/6/2019


Tổng số: 41 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang