CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hiện đại hóa hành chính bước đột phá trong CCHC

Hiện đại hóa nền hành chính là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần quan trọng giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ...

Thứ 5, 1/4/2021


Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang

Ngày 19/3/2021, tỉnh Tuyên Quang ban hành Báo cáo số 27/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

Thứ 2, 22/3/2021


Dấu ấn cải cách hành chính năm 2020

Năm 2020, công tác cải cách hành chính bước thêm những nấc thang mới, vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh đạt khá trở lên, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đây là tiền đề vững chắc để bước sang nhiệm kỳ mới (2020 - 2025),...

Thứ 5, 28/1/2021


Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang