CHUYÊN MỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

Bộ Nội vụ dự thảo đề xuất xây dựng dự án Luật Lưu trữ sửa đổi

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến của Nhân dân đối với dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi.

Thứ 3, 11/5/2021

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Thông tư số 07/2012/TT-BNV và Thông tư số...

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký và ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Thứ 5, 23/4/2020


Tổng số: 8 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang