CHUYÊN MỤC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 12/5, BCĐ Trung ương sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã tổ chức phiên họp BCĐ sơ kết 5 năm Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của...

Thứ 2, 16/5/2022Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Ngày 16/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ...

Thứ 6, 21/1/2022


Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều...

Ngày 16/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,...

Thứ 2, 27/12/2021


UBND tỉnh Tuyên Quang họp cho ý kiến về đề nghị giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ...

Ngày 26/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2021 để xem xét, cho ý kiến về 20 nội dung, trong đó có nội dung giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính...

Thứ 4, 27/10/2021


Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Hội năm 2021

Ngày 19, 20/10/2021, tại Nhà Văn hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Hội năm 2021.

Thứ 5, 21/10/2021Tổng số: 29 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang