CHUYÊN MỤC Chỉ đạo, điều hành của ngành Nội vụ


Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 02/12/2017 của UBND tỉnh

Tiếp tục thực hiện Đề án" tăng cường phổ biến GDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021

Thứ 3, 11/6/2019


Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021" năm 2019

Thứ 3, 11/6/2019
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2018

Từ ngày 21/5 đến ngày 23/5/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các ngành liên quan của tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 131 cán bộ, công chức là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh...

Thứ 6, 8/6/2018


UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thứ 5, 17/5/2018Tuyên Quang: Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

Thứ 2, 11/9/2017


Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Thứ 2, 11/9/2017Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang