Số - ký hiệu: 24/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/09/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của thôn, tổ dân phố
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 05/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động của thôn, tổ dân phố 23/05/2022
2 04/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã. 23/05/2022
3 02/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 29/01/2022
4 10/2021/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 31/08/2021
5 Thông cáo báo chí Thông cáo báo chí về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 19/07/2021
6 1262/NQ-UBTVQH14 Nghị quyết Về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 27/04/2021
7 01/2021/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 11/01/2021
8 65/2020/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 19/06/2020
9 57/2020/QH14 Luật Luật Thanh niên 16/06/2020
10 47/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 22/11/2019
11 344/BC-SNV Báo cáo Khó khăn vướng mắc khi bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NĐ số 34/2009/NĐ-CP 25/09/2019
12 336/BC-SNV Báo cáo Về việc kiểm tra, xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 20/09/2019
13 323/BC-SNV Báo cáo Kết quả thực hiện KH số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh quý III/2019 13/09/2019
14 300/BC-SNV Báo cáo Về kết quả lập, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK, vùng ATK thuộc tỉnh Tuyên Quang 21/08/2019
15 27/NQ-HĐND Nghị quyết Hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn và sau khi bố trí, sắp xếp số lượng, chức danh theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 01/08/2019
16 01/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/08/2019
17 22/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021 01/08/2019
18 271/BC-SNV Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 đối với Tiêu chí số 9; QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 và Tiêu chí số 18 nội dung 18,1;18,2 của Thủ tướng Chính phủ 26/07/2019
19 13/2019/QĐ-UBND Quyết định Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 10/07/2019
20 09/2019/TT-BNV Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng 14/06/2019