Số - ký hiệu: 89/2021/NĐ-CP Ngày ban hành: 18/10/2021
Thể loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/2022/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2021/TT-BNV 28/06/2022
2 03/2022/TT-BNV Thông tư Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. 12/03/2022
3 11/2021/QĐ-UBND Quyết định Quyết định sửa đổi, bổ sung một điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do thành lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, CCVC và người lao động ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh 31/08/2021
4 03/2021/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021
5 02/2021/TT-BNV Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 11/06/2021
6 05/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, CBCCVC và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang 20/05/2021
7 02/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 17/03/2021
8 01/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Về chính sách tinh giản biên chế 21/01/2021
9 143/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 10/12/2020
10 06/2020/TT-BNV Thông tư Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020
11 138/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
12 135/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
13 120/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 07/10/2020
14 115/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
15 16/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang 18/09/2020
16 112/2020/NĐ-CP Nghị định Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2020
17 104/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 04/09/2020
18 90/2020/NĐ-CP Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
19 62/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
20 61/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 29/05/2020