,

Xây dựng chính quyền - Thanh niên

Công tác dân vận chính quyền góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân

Công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những năm qua, công tác dân vận chính quyền luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm đổi mới, triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nội dung chương trình, cùng với việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh; thực hiện công tác dân vận gắn liền với chức năng, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình phối hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, có hành vi cửa quyền, sách nhiễu gây phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp.

UBND tỉnh thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giúp củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền

 

Bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

Trong thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, 07/07 HĐND cấp huyện, 138/138 HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh ban hành Nghị quyết các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua việc triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, các quy định pháp luật về Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc xây dựng Nhà nước dân chủ, pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế; giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề bức xúc của Nhân dân, nhiều nội dung được xem xét và trả lời trực tiếp. Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành của tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xem xét và giải quyết kịp thời theo quy định. Kết quả, toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.054 đơn, trong đó 6.287 đơn đủ điều kiện xử lý. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan là 58 vụ, đã giải quyết xong 56/58vụ, đạt tỷ lệ 96,55%.

Đáng chú ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm công tác dân vận, quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh. Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (Parindex) của tỉnh đạt 88,46%, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,12%, tăng 16 bậc so với năm 2022). Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh (Sipas) đạt 82,83% (tăng 1,11% so với năm 2022).

 Nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp xây dựng và triển khai thực hiện thành nhiệm vụ thường xuyên với nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua như: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường phát động Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân biết, tham gia có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra. Các mô hình “Dân vận khéo” đã đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Công an huyện Lâm Bình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào người Mông ở thôn Tiên Tốc, xã Bình An. 

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 10.415 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội có 2.103 mô hình; văn hoá - xã hội có 2.817 mô hình; quốc phòng - an ninh 1.003 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 1.104 mô hình; xây dựng nông thôn mới có 2.553 mô hình; lĩnh vực khác có 835 mô hình.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng đã đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác dân vận đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thường xuyên bám sát cơ sở, năm chắc tình hình và đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giải quyết các công việc liên quan đến Nhân dân và vận động Nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Nhờ công tác dân vận được triển khai phối hợp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị và tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân được gắn bó hơn; công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách các thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện tích cực, hiệu quả..., góp phần củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục