Số - ký hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/05/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trích yếu: Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, CBCCVC và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 03/2021/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 29/06/2021
2 02/2021/TT-BNV Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 11/06/2021
3 02/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 17/03/2021
4 01/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất Về chính sách tinh giản biên chế 21/01/2021
5 06/2020/TT-BNV Thông tư Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020
6 138/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
7 115/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
8 16/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang 18/09/2020
9 90/2020/NĐ-CP Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
10 62/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
11 52/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 25/11/2019
12 76/2019/NĐ-CP Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019
13 26/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 04/10/2019
14 327/BC-SNV Báo cáo Báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa (từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019) 14/09/2019
15 23/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trường phòng Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 10/09/2019
16 289/ BC-SNV Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 14/08/2019
17 264/BC-SNV Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo QĐ số 1956/QĐ-TTg và QĐ số 1600/QĐ-TTg 18/07/2019
18 07/2019/TT-BNV Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 01/06/2019
19 06/2019/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 01/06/2019
20 02/NĐHN-BNV Nghị định hợp nhất Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 21/05/2019