Số - ký hiệu: 26/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/10/2019
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Công chức, viên chức
Trích yếu: Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

homeVăn bản cùng lĩnh vực
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 06/2020/TT-BNV Thông tư Thông tư ban hành Quy chế, Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 02/12/2020
2 138/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 27/11/2020
3 115/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
4 16/2020/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang 18/09/2020
5 90/2020/NĐ-CP Nghị định Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
6 62/2020/NĐ-CP Nghị định Về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
7 52/2019/QH14 Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 25/11/2019
8 76/2019/NĐ-CP Nghị định Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019
9 327/BC-SNV Báo cáo Báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa (từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019) 14/09/2019
10 23/2019/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trường phòng Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang 10/09/2019
11 289/ BC-SNV Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 14/08/2019
12 264/BC-SNV Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo QĐ số 1956/QĐ-TTg và QĐ số 1600/QĐ-TTg 18/07/2019
13 07/2019/TT-BNV Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 01/06/2019
14 06/2019/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức 01/06/2019
15 02/NĐHN-BNV Nghị định hợp nhất Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 21/05/2019
16 03/NĐHN-BNV Nghị định hợp nhất Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 21/05/2019
17 02/NĐHN-BNV Nghị định hợp nhất Nghị định hợp nhất quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 21/05/2019
18 03/2019/TT-BNV Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 14/05/2019
19 161/2018/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 29/11/2018
20 06/CT-UBND Chỉ thị Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép 25/10/2018