Tình hình, tiến độ thực hiện cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Thứ Năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021 - 17:22Thực hiện Văn bản số 405/UBND-TH ngày 20/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 triển khai thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ theo kế hoạch.

Tính đến hết ngày 29/4/2021, 286 cơ quan/286 phiếu cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc cung cấp thông tin Phiếu Điều tra cơ sở hành chính trên "Phần mềm xử lý thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021" của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

Cấp tỉnh: 65 cơ quan/65 phiếu, trong đó: 46 phiếu các sở, ban, ngành; 19 phiếu cơ quan ngành dọc trung ương tại địa phương, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh.

Cấp huyện, xã: 221 cơ quan/221 phiếu, trong đó: 18 phiếu huyện Lâm Bình; 24 phiếu huyện Na Hang; 39 phiếu huyện Chiêm Hóa; 27 phiếu huyện Hàm Yên; 40 phiếu huyện Yên Sơn; 47 phiếu huyện Sơn Dương; 26 phiếu thành phố Tuyên Quang.

 

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tham mưu với Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện kiểm tra chất lượng phiếu Điều tra và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

PHÒNG TCBC VÀ TCPCP


Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /