Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 22 tháng 3 năm 2021 - 09:04


Ngày 19/3/2021, tỉnh Tuyên Quang ban hành Báo cáo số 27/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021.

 

Tại Báo cáo số 27/BC-UBND, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung làm rõ kết quả về các mặt công tác cải cách hành chính quý I, như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử. 

Công tác cải cách hành chính được cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai toàn diện công tác cải cách hành chính; tổ chức tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020 báo cáo Bộ Nội vụ. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của địa phương; từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên thông qua việc thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết TTHC, công khai, minh bạch thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả thí điểm chuyển bộ phận Một cửa huyện sang Bưu điện huyện (huyện Hàm Yên, Na Hang); quý I/2021 toàn tỉnh tiếp nhận 40.737 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết 39.624 hồ sơ, đang giải quyết 1.113 hồ sơ. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo; chủ động triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương. Cải cách tài chính công có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện có hiệu quả Phần mềm chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; Phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn có mặt hạn chế như: các cơ quan, đơn vị chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp, cách làm mới trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính chưa phong phú, đa dạng; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong quý II năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đề ra 9 nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

2. Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025”. 

3. Ban hành Bộ tiêu chí và tổ chức đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

4. Thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

5. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo quy định. 

6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

7. Thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trên đại bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2022; Phê duyệt điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính; phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 21/01/2021 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

9. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Phòng CCHC - VTLT


Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /