Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc và tín đồ theo đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc

Thứ Hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021 - 08:37


Sáng ngày 14/3/2021, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm nhóm Lũng Mây, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.

Thông qua buổi tuyên truyền tại cơ sở, báo cáo viên của Sở Nội vụ đã tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho trên 100 cho chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Tin lành.

Trên cơ sở những nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các chức sắc, chức việc và tín đồ hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó các chức sắc, chức việc và tín đồ chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương./.

Phòng Tôn giáo


Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /