Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo năm 2020

Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020 - 16:56


Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2020, tại thành phố Tuyên Quang, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo cho 120 cán bộ, công chức thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố.

 

Tại Hội nghị, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình tôn giáo Việt Nam; chính sách pháp luật về tôn giáo; công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo.
Thông qua hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, hướng dẫn viên du lịch, cán bộ thông tin tuyên truyền các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo tại địa phương.


Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền

 


 

Phòng Tôn giáo


Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /