Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành năm 2020

Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020 - 10:40


Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, ngày 21/10/2020, tại thành phố Tuyên Quang, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về tôn giáo cho 96 chức chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; một số thủ tục hành chính thường gặp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ; các quy định của pháp luật khác có liên quan đến các hoạt động về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua nội dung thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các chức sắc, chức việc, nhà tu hành nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về về tín ngưỡng, tôn giáo và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh, chính trị tại địa phương./.

Một số hình ảnh tại hội nghị thông tin, tuyên truyền:

 
 

Phòng Tôn giáo


Tổng số: 17 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /