Hội nghị thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo năm 2020

Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020 - 10:30


Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 34/KH-SNV ngày 09/7/2020 của Sở Nội vụ thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về tôn giáo năm 2020, ngày 18/10/2020, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Yên Sơn tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Hội thánh Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn.

 

Thông qua buổi thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở, báo cáo viên của Sở Nội vụ đã tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn sinh hoạt đạo Tin lành theo quy định của pháp luật cho 200 cho chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Tin lành.

 


Hình ảnh tại buổi tuyên truyền ở Hội thánh Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

 

Trên cơ sở những nội dung thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo các chức sắc, chức việc và tín đồ của đạo Tin lành hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo trong hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật./.

Phòng Tôn giáo

Xem tin theo ngày:   / /