Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ Năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020 - 16:18Trong 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể:

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp huyện: Tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng và triển khai 08 đề án thí điểm hợp nhất 08 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện với các cơ quan Đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại 4/7 huyện, thành phố. Cụ thể, hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND thành Cơ quan Văn phòng tại huyện Yên Sơn, Lâm Bình; hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Lâm Bình; hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với phòng Nội vụ huyện thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tại huyệnYên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình. Xây dựng, triển khai 43 đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố. Sau sắp xếp, đã giảm 107 đầu mối thuộc các cơ quan hành chính so với năm 2015 gồm 08 chi cục, ban; 38 phòng nghiệp vụ và tương đương thuộc sở, ngành; 53 phòng thuộc chi cục, ban; 08 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; giảm 205 lãnh đạo quản lý, giảm số lượng cấp phó, giảm khâu trung gian, tinh gọn bộ máy quản lý, góp phần tiết kiệm nguồn nhân lực, phát huy được năng lực tham mưu, tổng hợp của đội ngũ công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị; quá trình sắp xếp đảm bảo công khai, minh bạch, ổn định và quan tâm công tác cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đúng quy định.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Đã xắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung cấp nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loạinhằm giảm đầu mối, khắc phục chống chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ để đơn vị sự nghiệp công lập có bộ máy tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công. Đến nay tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch đến năm 2021; thực hiện hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơnvị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, đảm bảo tỷ lệ vị trí chuyên môn, nghiệp vụ từ 65% trở lên; tăng cường xã hội hóa, giảm tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Sau sắp xếp giảm 43 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 147 đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 261 lãnh đạo quản lý.

Về lĩnh vực giáo dục: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp điểm trường, lớp học giai đoạn 2017-2021, theo lộ trình của Đề án, toàn tỉnh sắp xếp giảm 302 điểm trường lẻ (trong đó: Mầm non 204 điểm, tiểu học 97 điểm, trung học cơ sở 01 điểm) để chuyển học sinh về trung tâm hoặc các điểm trường khác, tiết kiệm 183 biên chế. Kết quả đến nay, toàn tỉnh giảm 09 trường (huyện Chiêm Hóa 04 trường, huyện Sơn Dương 03 trường, huyện lâm Bình 01 trường, huyện Yên Sơn 01 trường); 243 điểm trường (trong đó: mầm non 156 điểm, tiểu học 86 điểm, trung học cơ sở 01 điểm).

Về lĩnh vực Y tế: Đã thực hiện sắp xếp toàn diện tổ chức các cơ sở y tế: Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 05 đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ; sáp nhập bệnh viện huyện và trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế huyện, mỗi huyện có 01 trung tâm y tế đa chức năng; giải thể các phòng khám đa khoa khu vực phù hợp với tiêu chí nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã; khuyến khích thành lập các phòng khám đa khoa, bệnh viện ngoài công lập nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp nhận thuận lợi về mặt địa lý. Sau sắp xếp, giảm 18 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 87 đầu mối thuộc và trực thuộc (phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, phòng khám đa khoa, trạm y tế...).

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Quốc hội, Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành về sắp xếp các đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính; thục hiện ra soát cụ thể các yếu tố tác động về kinh tế - xã hội, đặc thù dân tộc, tôn giáo, vị trí địa lý, địa hình và thuận lợi, khó khăn để xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; làm việc cụ thể với từng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy để thống nhất giải pháp bố trí công tác hoặc giải quyết chế độ, chính sách... Do đó, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, dư luân xã hội; sau sắp xếp đảm bảo ổn định. Kết quả sắp xếp giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã, từ 141 đơn vị xuống còn 138 đơn vị; giảm 39 cán bộ, công chức cấp xã, giảm 11 viên chức giáo dục và y tế, giảm 26 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Về sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố: Tỉnh đã tích cực, chủ động trong việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố từ năm 2018. Kết quả sắp xếp sáp nhập và sau khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 1.733 thôn, tổ dân phố, giảm 363 thôn, tổ dân phố; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 5.263 người.

Kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đề ra, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hà Thanh
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.491 views


Tổng số: 38 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /