Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2020 - 10:27
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 35 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /