UBND tỉnh Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 5/2020 cho ý kiến về đề án sắp xếp lại cơ cấu TCBM của 04 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020 - 11:18Ngày 21/5/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2020. Dự họp có các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

 


Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp


Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Dự kiến sau sắp xếp tổ chức bộ máy của 04 cơ quan giảm 28 đầu mối thuộc và trực thuộc; giảm 56 lãnh đạo, quản lý (28 cấp trưởng, 28 cấp phó), đặc biệt, thực hiện sắp xếp giảm mạnh đầu mối các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đảm bảo tinh gọn, tránh trùng lắp chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận và nhất trí cao với ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Kết luận nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cơ bản nhất trí với đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan và yêu cầu người đứng đầu các cơ quan tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ và ý kiến tham gia tại cuộc họp hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Tính đến tháng 5/2020, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan vận dụng Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương: “Tối thiểu 05 người mới được thành lập một đầu mối (phòng và tương đương). Phòng có dưới 10 người được bố trí Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng” để xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của 18/20 cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, đã ban hành quyết định sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đối với 03/20 cơ quan; trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 05/20 cơ quan. Dự kiến trong quý III/2020, tỉnh Tuyên Quang sẽ hoàn thành việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phòng TCBC&TCPCP


Tổng số: 37 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /