Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 4/2020 cho ý kiến về đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của 08 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020 - 14:42Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang họp phiên thường kỳ tháng 4. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. Kỳ họp được tổ chức trực tuyến với 9 điểm cầu tại Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và điểm cầu các địa phương.Ảnh: Việt Hòa (Báo Tuyên Quang)


Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Sở Thông tin và Truyền thông và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Dự kiến sau sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 45 đầu mối thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị; giảm 100 lãnh đạo, quản lý (45 cấp trưởng, 55 cấp phó).

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận và nhất trí cao với ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Kết luận nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cơ bản nhất trí với đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy được các cơ quan xây dựng theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp phó theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Hội nghị lần thứ sáu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị các cơ quan tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ để hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4/2020, đảm bảo giảm số lượng cấp phó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và bố trí đầu mối, số lượng cấp phó các đầu mối bên trong theo nguyên tắc: “Tối thiểu 05 người mới được thành lập một đầu mối (phòng và tương đương). Phòng có dưới 10 người được bố trí Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng” gắn với tinh giản biên chế theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; về lộ trình thực hiện, đảm bảo lộ trình thực hiện đề án ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.


Phòng TCBC&TCPCP


Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /