Tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2021-2030

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020 - 16:19



Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030.

Ngày 06/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, trong đó: Xây dựng Dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác cả cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý tổ chức tự rà soát, đánh giá, xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, đồng thời đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu và những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 thuộc phạm vi theo dõi, quản lý gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 10/5/2020.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý quyết định khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn 2011-2020 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan tham mưu, theo dõi công tác cải cách hành chính: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo theo chuyên đề được phân công, phụ trách.

Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ; tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011-2020, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021- 2030 của tỉnh Tuyên Quang trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/6/2020; xây dựng dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở đó làm nổi bật những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về cải cách hành chính nhà nước của giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, phát hiện những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính cần được nhân rộng để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030 phù hợp với đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Minh Thu 


File đính kèm: Kích chuột để tài về




Tổng số: 18 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /