Những văn bản về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Ba, ngày 3 tháng 9 năm 2019 - 17:511. Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":

 

 

2. Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

 

 

3. Kế hoạch số 28-KH/ĐUK ngày 12/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

 

 

4. Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 11/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

 

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 85 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  

Xem tin theo ngày:   / /