,

Văn thư - Lưu trữ

Giới thiệu quyết định thành lập Ty Thông tin tỉnh Tuyên Quang

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (22/3/1966 - 22/3/2023), Trung tâm Lưu trữ lịch sử trân trọng giới thiệu Quyết định thành lập Ty Thông tin (Tiền thân của Sở Thông tin và Truyền thông hiện nay).

Ngày 22 tháng 3 năm 1966, Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 65/TCDC thành lập Ty Thông tin tỉnh. Quyết định gồm 5 Điều, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ty. Quyết định đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ, Phông Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1945 - 1975, hồ sơ số 1074. Quyết định này có ý nghĩa rất quan trọng để nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông. Nhằm tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử xin giới thiệu nội dung của Quyết định.

Quyết định số 65/TCDC ngày 22/3/1966 của Ủy ban Hành chính tỉnh Tuyên Quang

 

ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH

Tuyên Quang

 

Số 65/TCDC

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 1966

 

ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp

Căn cứ Nghị định số 09 - CP ngày 18 tháng 01 năm 1966; Quyết định số 15 TTg - VG ngày 25 tháng 01 năm 1966; Thông tư số 22-TTg-VG ngày 01 tháng 02 năm 1966 của Phủ Thủ tướng về việc quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thông tin các cấp địa phương.

Căn cứ Phương án đề nghị thành lập Ty Thông tin tỉnh của Ty Văn hóa và Thông tin tại Công văn ngày 05 tháng 3 năm 1966.

Xét đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức dân chính Tỉnh; Ủy ban Hành chính tỉnh đã bàn bạc và nhất trí

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ty THÔNG TIN tỉnh để quản lý công tác thông tin và cổ động ở địa phương nhằm phổ biến rộng rãi trong quần chúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; những vấn đề thời sự trong nước, nước ngoài; những kinh nghiệm tốt trong sản xuất và chiến đấu ở trong nước và địa phương…mà trước đây do Ty Văn hóa và Thông tin phụ trách, kể từ ngày ký Quyết định.

Ty Văn hóa và Thông tin tỉnh từ nay đổi tên là Ty Văn hóa tỉnh.

Điều 2: Trong phạm vi địa phương, Ty Thông tin tỉnh giúp Ủy ban Hành chính tỉnh các nhiệm vụ:

- Quản lý thống nhất công tác thông tin và cổ động; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, thể lệ của Nhà nước và của Ủy ban Hành chính tỉnh về công tác thông tin và cổ động.

- Nghiên cứu xây dựng và trình Ủy ban Hành chính tỉnh xét duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp thông tin và cổ động theo đúng phương hướng nhiệm vụ công tác thông tin và cổ động của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của địa phương; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch ấy.

- Thống nhất các kế hoạch về công tác thông tin và cổ động trong nhân dân của các ngành ở địa phương thành một kế hoạch chung; tổ chức sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch chung ấy.

- Quản lý thống nhất việc cung cấp những tài liệu và số liệu cơ bản phục vụ cho công tác tuyên truyền ở địa phương đối với các cơ quan.

- Biên tập cung cấp tin tức và tài liệu tuyên truyền cho các cơ sở thông tin huyện, chòi đài truyền thanh, chòi phát thanh ở địa phương; quản lý chương trình và nội dung của đài truyền thanh tỉnh.

- Quản lý kế hoạch phân phối, sử dụng các loại máy thu thanh bán dẫn; quản lý và hướng dẫn việc nghe đài; phối hợp với Ty Bưu điện và truyền thanh tỉnh để phát triển sự nghiệp truyền thanh ở địa phương.

- Chỉ đạo về nghiệp vụ đối với các cơ sở thông tin cấp huyện, xã, thị trấn; hướng dẫn các ngành ở địa phương về nghiệp vụ công tác thông tin và cổ động; hướng dẫn các hình thức và hoạt động thông tin và cổ động ở các xã, các cơ sở sản xuất và kinh doanh.

- Tổ chức, quản lý các cơ sở sự nghiệp thuộc Ty Thông tin như: Nhà thông tin, Nhà triển lãm, Đội thông tin lưu động, Xưởng phim đèn chiếu (nếu có).

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin và cổ động theo yêu cầu ở địa phương sau khi được Ủy ban Hành chính tỉnh thỏa thuận và quyết định.

- Quản lý, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong Ty và thực hiện đầy đủ mọi chế độ, thể lệ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên sau khi được sự phân cấp của Ủy ban Hành chính tỉnh.

Điều 3: Tổ chức bộ máy của Ty Thông tin

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, có một trưởng Ty và từ một đến hai phó Ty giúp việc. Trưởng Ty Thông tin chịu trách nhiệm trước Ủy ban Hành chính tỉnh về toàn bộ nhiệm vụ như Điều 2 quy định.

Các phó trưởng Ty giúp trưởng Ty về lãnh đạo chung và có thể được trưởng Ty ủy nhiệm chỉ đạo từng phần công tác trong Ty.

Trong khi chở đợi văn bản hướng dẫn của liên Bộ (Nội vụ + Tổng cục Thông tin) và Quyết định của Ủy ban Hành chính tỉnh, bộ máy của Ty tạm thời có các bộ phận sau đây:

- Bộ phận Tổ chức, hành chính, tổng hợp

- Bộ phận cổ động

- Bộ phận tuyên truyền, huấn luyện

- Bộ phận biên tập, tờ tin đài

Ty Thông tin tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch chỉ tiêu biên chế của Ty, trình Ủy ban Hành chính tỉnh xét và quyết định; trước mắt Ty Văn hóa có trách nhiệm bàn bạc, trao đổi thống nhất với Ty Thông tin chuyển một số cán bộ và toàn bộ phần biên tập đài sang Ty Thông tin để đảm bảo sự hoạt động, sau khi báo cáo Ủy ban Hành chính tỉnh thỏa thuận.

Điều 4: Trưởng Ty Thông tin căn cứ vào nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng nội qui tổ chức của Ty trình Ủy ban Hành chính tỉnh xét duyệt.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Hành chính tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức dân chính tỉnh, Trưởng Ty Thông tin tỉnh, Trưởng Ty Văn hóa tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M ỦY BAN HÀNH CHÍNH TỈNH

KT/CHỦ TỊCH UBHC TỈNH

ỦY VIÊN THƯ KÝ

Đã ký: Hoàng Đình Thư

 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

Tin cùng chuyên mục