Sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV

Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2022 - 07:51


Ngày 31/3, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1230/BNV-CCVC gửi các cơ quan Trung ương và địa phương góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

 

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều: Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 10 và Điều 11 của Thông tư số 02/2021/TT-BNV, cụ thể:

Tại Điểm g khoản 3, Điều 5 quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Nội vụ dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Điểm đ khoản 3, Điều 6 quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Điểm d khoản 3, Điều 7 quy định về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Bảo đảm sự linh hoạt trong việc sử dụng năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, chức năng, nhiệm vụ trong từng cơ quan, tổ chức.

Điểm c khoản 4, Điều 5 quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Điểm b khoản 4, Điều 6 quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Điểm b khoản 4, Điều 7 quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Phù hợp với quy định mới của Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Bảo đảm sự linh hoạt trong việc sử dụng năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, chức năng, nhiệm vụ trong từng cơ quan, tổ chức.

Khoản 4, Điều 10 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

Khoản 4, Điều 11 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng, dự kiến sửa đổi, bổ sung như sau: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin.

Lý do sửa đổi, bổ sung: Việc bổ sung quy định bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin thì được sử dụng thay thế chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư bảo đảm phù hợp với quy định của Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ

 


Tổng số: 54 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /