,

Tôn giáo

Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

 

Theo Thông tư, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Thông tư nêu rõ danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau: 1. Lĩnh vực tổ chức bộ máy: Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy; Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy; Chuyên viên về tổ chức bộ máy. 2. Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực: Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực. 3. Lĩnh vực địa giới hành chính: Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính; Chuyên viên chính về địa giới hành chính; Chuyên viên về địa giới hành chính. 4. Lĩnh vực cải cách hành chính: Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính; Chuyên viên chính về cải cách hành chính; Chuyên viên về cải cách hành chính. 5. Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng; Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng; Chuyên viên về thi đua, khen thưởng. 6. Lĩnh vực quản lý tín ngưỡng, tôn giáo: Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng, tôn giáo. 7. Lĩnh vực quản lý văn thư, lưu trữ: Chuyên viên cao cấp về quản lý văn thư, lưu trữ; Chuyên viên chính về quản lý văn thư, lưu trữ; Chuyên viên về quản lý văn thư, lưu trữ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.


Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Nội vụ

Tin cùng chuyên mục