Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021 - 10:54


Sáng ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hội nghị được triển khai trực tuyến tới 40 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện một số Ban Đảng Trung ương và Ủy ban của Quốc hội có liên quan; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số cơ quan Trung ương các đoàn thể; đại diện lãnh đạo UBND, Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên quy định tại Luật Thanh niên năm 2020; trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. 

Chiến lược là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, bảo đảm phù hợp với hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng cấp, từng ngành; đồng thời phát huy vai trò, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và thanh niên.

Để triển khai có hiệu quả Chiến lược, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường phối hợp hiệu quả, trách nhiệm với Bộ Nội vụ trong triển khai thực hiện Chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bố trí nguồn lực thích đáng nhằm đầu tư, kiến tạo cho thanh niên môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện, cống hiến vì tương lai Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng. 

Đồng thời, đề nghị các tổ chức quốc tế tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để Chính phủ Việt Nam, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Chiến lược đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và cá nhân bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA đã tích cực hỗ trợ Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên nói chung, Chiến lược phát triển thành niên Việt Nam nói riêng trong nhiều năm qua. 

Thứ trưởng Triệu Văn Cường mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nguồn lực hỗ trợ hiệu quả của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam trong thời gian tới với những mục tiêu cụ thể được hai bên hoạch định và cam kết. 

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho biết, trong Chiến lược Thanh niên 2030 của Liên Hợp quốc, Liên Hợp quốc đã ghi nhận rằng, Chiến lược sẽ không thể đạt được sứ mệnh nếu không phối hợp cùng với thanh niên.  

Bà Naomi Kitahara nhấn mạnh, “chúng ta không chỉ lắng nghe mà còn phải hiểu thanh niên, không chỉ kết nối mà còn trao quyền cho thanh niên. Không chỉ hỗ trợ mà Liên Hợp quốc còn dẫn đầu những nỗ lực và quy trình toàn cầu là một điều cần thiết. Một tương lai phát triển bền vững sẽ được kết nối trực tiếp với việc thực hiện các nguyện vọng của vị thành niên và thanh niên”.  

Tại Việt Nam, Chính phủ xác nhận rằng, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 là một phần của các Chiến lược của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nhân lực và chuyển giao công nghệ số quốc gia. Chính phủ Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải trao quyền cho thanh niên, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, thanh niên di cư và phát huy hết các tiềm năng của thanh niên để đóng góp cho sự tiến bộ của kinh tế và xã hội, từ đó góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. 

Quang cảnh Hội nghị


Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường  thuận lợi cho sự tham gia và phát triển toàn diện của thanh niên, kể cả trong các chính sách và chương trìnhquản lý thiên tai. UNFPA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy Chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, góp phần đảm bảo sự phát triển cân bằng, công bằng và bền vững, từ đó “không ai bị bỏ lại phía sau”, bao gồm nhóm thanh niên dễ bị tổn thương nhất.  

Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên phổ biến Chiến lược tại Hội nghị


Tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) phổ biến những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Chiến lược quy định mục tiêu tổng quát, 06 mục tiêu cụ thể với 20 chỉ tiêu tác động đến sự phát triển toàn diện của thanh niên trên các lĩnh vực.

Các mục tiêu, chỉ tiêu được xây dựng bảo đảm thống nhất với quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên; phù hợp với xu thế quản lý và sự phát triển của thanh niên trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa; đồng thời, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, chỉ số phát triển thanh niên toàn cầu và chỉ số phát triển thanh niên khu vực ASEAN.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị


Tham luận tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan Trung ương và địa phương đều khẳng định, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 có nhiều điểm mới. Các mục tiêu, giải pháp và trách nhiệm của các chủ thể được thể hiện rất cụ thể, rõ ràng; nhấn mạnh yếu tố phát huy trách nhiệm của thanh niên, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước bằng chính sách, cơ chế và sự tham gia của cả hệ thống chính trị cùng phát huy, chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai Chiến lược, trong đó nhấn mạnh những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phươg mình.

Ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên công bố các quyết định khen thưởng


Để ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, ông Hoàng Ngọc Chử, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 04 cá nhân và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát động phong trào thi đua và bế mạc Hội nghị


Phát động phong trào thi đua thực hiện Chiến lược trong toàn quốc, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh những nội dung trọng tâm:

Một là, tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên đến các cấp, các ngành, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên;

Hai là, các bộ, ngành, địa phương phát động phong trào thi đua thực hiện toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược; đồng thời, lồng ghép có hiệu qủa phong trào thi đua thực hiện Chiến lược với các phong trào thi đua yêu nước của bộ, ngành, địa phương mình bảo đảm thiết thực, hiệu quả; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, cơ sơ giáo dục, gia đình, xã hội và của thanh niên;

Ba là,
 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện, khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược bảo đảm khách quan, minh bạch, tránh cào bằng, thành tích của các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải bảo đảm tiêu biểu, có tác dụng nêu gương tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

Bốn là, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện Chiến lược, Chương trình phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời về phong trào thi đua và kết quả thực hiện Chiến lược;

Năm là, nêu cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng thành tích thực hiện Chiến lược; có hình thức biểu dương, khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định của pháp luật;

Sáu là, đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành đồng hành cùng phong trào thi đua của các bộ, ngành và địa phương; phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


Bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường trân trọng ghi nhận các ý kiến và khẳng định, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất để báo cáo, tham mưu Thủ tưởng Chính phủ chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược. 

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với tinh thần hăng hái, quyết tâm, phong trào thi đua sẽ lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp, các ngành; được đúc kết thành phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với những hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả; được hiện thực hóa bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể và khả thi nhằm mục tiêu phát triển toàn diện thanh niên, để thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người; phát huy vai trò là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ


Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /