Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2021 - 16:38Thực hiện Luật Thanh niên ngày 06/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 04/8/2021 đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mục đích của kế hoạch nhằm đối thoại tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, để xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

 

Phòng XDCQ và CTTN

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /